چند روز پیش مینا یک ضرب المثل ساخت که با اجازه ی خودش اینجا می نویسم.

"گل با گل گلستان می شود."

یعنی اگر یک دختر خوب ( مثلاً خودش ) با یک دختر خوب دیگر( مثلاً دوستش یسنا) دوست بشود ،  درس و اخلاقشان بهتر می شود.

این عکس چه ربطی به این قضیه دارد؟!

خوب من هر چی اینجا می گذارم یک عده رژیم دارند یک عده باردارند ویک عده هر دوتاش.