- عکس سال خرگوش مربوط به نوه ی خواهرشوهرم  است.

-بعد از پر کردن فرم و چند بار تلفن زدن چون از حسابم پول کسر شده بود رفتم بانک و گفتم :حالا من چه کار کنم؟ گفتند : بازهم تلفن بزن! گفتم یعنی چه قدر ؟...

خلاصه نشستم روی صندلی و دستم را زدم زیر چانه ام و مشغول چرت زدن شدم تا آقاهه دلش سوخت و از بین شش هفت نفری که پولشان خورده شده بود کار من را زودتر راه انداخت و چهارتا چک پول پنجاه تومانی گرفتم و آمدم بیرون تا هرچه سریعتر خرجش کنم.

-یک نفر پرسیده بود کجایی هستی؟ خوب من می نویسم شما بگو من کجایی هستم.

قبل از تولد آبادان ،تولد :همدان تا اول راهنمایی آبادان یک سال تهران ازدوم راهنمایی تا سی و یک سالگی همدان  یک سال تهران سه سال بندرعباس بعدش تهران