از دو شنبه که عابر بانک پولم را خورد ، با خودم فکر می کنم : پدر عابر بانک کی بوده که من این قدر به روحش ... می فرستم.