چند روز است دلم می خواهد بدانم سه هزارمین کامنت را چه کسی می نویسد ؟

خوب معرفی می شود : دوست عزیزم رها پویا  اگر دلتان می خواهد با فیلم های مختلف آشنا شوید حتماً به رها پویا سر بزنید.روزانه هایش هم زیبا هستند.