همسایگان گرامی

لطفاً تا آمدن سرایدار جدید زباله ها را خودتان بیرون بگذارید.همین یعنی :

 پسرک هفده ساله که تمام کارهای ساختمان را انجام می داد به کشورش برگشته است .آخرین مهلت برگشتش دیروز بود .شاید مادرش توی هزاره  امروز غذایی را که دوست داشته برایش پخته شاید هم ...