دو روز بود به مینا می گفتم بیا حمام ولی نمی آمد و قول می داد خودش تنهایی برود.این مینا خانم گیسو کمندی است برای خودش و شستن و خشک کردن موهایش مراسمی دارد.

امروز که از پیش مادرم برمی گشتم دیدم توی حمام است و دوتا حوله پشت در گذاشته است کلی فکر کردم که حوله ی دومی برای کیست و چرا می گفت می خواهم تنهایی حمام بروم ولی چیزی نگفتم.بعد از این که بیرون آمد حوله ی دوم را مچاله شده دست من داد و گفت مامان ببین بی بی ام را خوب شسته ام .