فردا تولد یک نفر است که از من قول گرفته اسم و عکس و مطالبش را توی وبلاگم نیاورم.

عجب روزگاریه!

برگه ی امتحان آیین نگارش و انشای فارسی اش ترم اولش یک ماه است که از کاروان برگه هایی که به باز یافت دادم جدا شده و هر روز جلوی چشمم است .دلم می خواهد جواب سوال ها و انشایش را این جا بنویسم ولی ...