بفرمایید چای دورنگ خستگی تان در بیاید.

از کلیه ی دوستانی که در این مدت به یاد من بودند تشکر می کنم.اسباب کشی تا سال دیگر تمام شد.