دیشب از زیر یک درخت عرعر می گذشتیم.الآن فصل گل دادن و پیچیدن بوی عرعر توی خیابان است ، بوی خیار را چند برابر غلیظ کنید.به سپهر گفتم :بوی عرعر می آید.

خیلی دوست دارم بچه ها اسم درخت ها و گلها را بلد باشند.وبه قول سپهر اطلاعات زیست شناسی شان بیشتر شود ولی گاهی وقت ها دچار مشکل می شویم مثلاً وقتی که معلم شان می گوید لاک پشت دوزیست است یا مار پولک ندارد.حالا کلی سفارش هم باید به آنها بکنم که چه طوری با معلمشان صحبت کنند.ولی نمی توانم با معلمشان صحبت کنم و بگویم : خوب وقتی معلم هستی دائم باید یاد بدهی و یاد بگیری حتی از شاگردانت.