فکر می کردم برای مردم حل شده ، نه تنها مردها بلکه برای خود زن ها رانندگی خانم ها هنوز حل نشده هنوز که هنوزه خیلی ها با این موضوع مشکل دارند و من باید همانطور که به مینا گفتم حرص نخورم و فقط لبخند بزنم.