کدامش واقعی تر است؟ کدامش مجازی تر؟

یک روز آدم دلش نمی خواهد و دیگر توی وبلاگش چیزی نمی نویسد و می رود ودیگر توی این دنیا نیست یک روز هم دیگر نفس نمی کشد و دیگر توی این دنیا نیست.

به همین سادگی و به همین غم انگیزی شیرزاد مکتوب دیگر توی این دنیا نیست.این هم اعلامیه اش

هر دو تا دنیا مجازی هستند.