مامان تو حدس بزن من بگم می خورن یا نه.

گچ؟

آره لیس می زنن.

نخ؟

می جوند ولی نمی توانند بخورند.

نان خالی ؟

آره اون که حتماً.

کاغذ؟

قبلاً که گفتم می خورند.

یه تف توی نان پنیرت بکن !

آن را هم می خورند.

 راجع به موریانه حرف نمی زنم! این ها هم کلاسی های مدرسه ی غیر انتفاعی سپهرند که زنگ تفریح به خوراکی های سپهر حمله می کنند.

بعضی ها هم به خوراکی آنها که به بقیه حمله می کنند حمله ور می شوند.

سپهر به خاطر پیدا کردن راه حل حاضر شده من این قضیه را بنویسم.شما راه حلی دارید؟