از زمستان تا بهار ...شعر عاشقانه ای از نسرین بهجتی ... از کتاب ترا رج به رج بافتم

از زمستان تا بهار
آن چنان دل شکسته و پا شکسته

آن چنان شوریده دل

و دیوانه بودم که

دلم در این دنیا

فقط هوای ترا کرده بود و بس .

ابتدای کوچه برف می بارید

انتهای کوچه از من جوانه رویید

از زمستان تا بهار فقط یک دیدار فاصله بود . . !