وقتی بهار اینقدر زیباست و این همه رنگ و بو  و صدای زیبا هدیه می دهد من نمی دانم چه بگویم !