صبح جمعه چه چیزهایی یاد گرفتم؟

به جز بقیه ی مطالبی که خوانده می شود، باهم بخندیم به هم نخندیم که آخر پرده نوشته شده.

هنر نزد ایرانیان است وبس

چیزی که خوار آید روزی به کار آید.

ورزش خیلی لذت بخش است مخصوصاً در جای با صفایی مثل اینجا البته فکر کنم سانس مردانه اش بود.