یک هفته از تعطیلات را در خانه بودیم و چند روزی هم به همدان رفتیم.و این هدیه (پیک )نوروزی مینا و سایر تکالیفش و تکالیف سپهر همراه اول ما بود .البته با این سوال تکراری چی شد ؟ تمام نشد؟

کاش این تعطیلات و درس و مشق این قدر مزاحم هم نبودند و با هم تداخل نداشتند.

یک عکس از کوچ سارها در همدان و یکی از بزرگراه تقریباً نوساز غرق آباد به بزرگراه تهران ساوه با عوارضی هزار و دویست تومانی می گذارم.(عوارض تهران ساوه هشتصد تومان است که هیچ ربطی به این ندارد.)

این دومین بار است که این ها را می نویسم دفعه ی قبل که معلوم نشد کجا رفت امیدوارم این دفعه منتشر شود.

کوچ سارها

غرق آباد به بزرگراه ساوه -تهران