امروز آخرین چهار شنبه ماه صفر است .چند روز دیگر هم آخرین چهار شنبه سال است .اولین بار وقتی دانشجو بودم از همکلاسی ها  شنیدم اگه چهار شنبه سوری آینه بخری همان سال بختت باز می شود.امسال هم بعد از بیست سال (راستی چرا من اینقدر ...م) شنیدم اگه چهار شنبه آخر ماه صفر پارچه یاطلا بخری وضعت خیلی خوب می شود.چهار شنبه سوری را گوش نکردم ده سال دیر تر بختم باز شد!        حالا این یکی را چه کار کنم؟