سپهر دیروز برگشت.هنوز نیامده قول اردوی بعد از عید را گرفته است.

کامپیوتر ما ویروسی شده و من فعلاً نمی توانم روده درازی کنم.