امروز روز تولد تو است .هرچند می دانم مثل خودم شهریوری هستی و مثل خودم بچه ها را بیشتر از جانت دوست داری .همسر عزیزم تولدت مبارک