بالاخره سپهر یک انشا به من داد تا اینجا بنویسم.

یکی از آفرینش های خداوند را وصف کنید.

آب سرمنشاُ زندگی ، روان ودرخشان.روح لطیفش همه ی گیاهان را نوازش می کند، هرجا که می رود شادابی و طراوت آن جا را فرا می گیرد.وقتی خواب آلود هستیم ،آب شادی را به ما هدیه می دهد. آب زمین را سیراب کرده و فراوان آن باز هم کم است؛ زیرا آن قدر فایده دارد که هر روز هر خانواده چندین لیتر آب استفاده می کند .ما باید یاد بگیریم که آب را هدر ندهیم. آب لباس های چرک وسیاه آسمان را  می شوید و  ناراحتی ها را پاک می کند . کام تلخ دهنان را شیرین و کام های خشک را مرطوب می کند .کرم های گردوی سر را می شوید و اعصاب را آرام می کند.