چند روز است که ویروس ها دست از سر پسر ما بر نمی دارند و تعطیلاتش را زیاد نمودند و مغز مادرانه ی ما به جز این مطلب دیگری نمی تواند بگوید.