آخر هفته با این سوال فرا می رسد:تعطیل می شود یانه؟

ومن خدا را شکر می کنم سر کار نمی روم که نگران تعطیلی بچه ها و تنها ماندن آنها در خانه باشم.چون همیشه همه را با هم تعطیل نمی کنند.راستی مادرهای شاغل روز شنبه که مهد کودکها و دبستان تعطیل بود چه کار کردند؟