تقدیم به خانم ورزش

این انگشتی ها را هر کدام از هم کلاسی های مینا با یک چیزی درست کرده بودند .ولی من برایش با کاموا بافتم و مو و دهان وچشم گذاشتم.

به این ترتیب که :

ادامه مطلب


 با قلاب شش تا زنجیره می زنیم.

 

یک حلقه درست کرده و دوازده تا پایه می زنیم.

 

 سه رج ساده با فته یا رج آخر را کش باف می بافیم.سپس کور کرده و نخ را می بریم.

 با کاموای قرمز لبش را کوک یا گره ی فرانسوی می زنیم.

دور انگشتمان کاموا پیچیده ،

درآورده و می دوزیم.

با قیچی مرتب کرده به سر انگشتی وصل می کنیم.

با پارچه برایش چشم درست کرده می چسبانیم.