این روش ترشی لیمو سازی من بود.

این شما و این هم روش نسرین خانم بهجتی :

 در ترشی لیمو این نکات باید رعایت شود آفتاب تند بهم زدن مرتب شیشه ...  لیموها را ورقه های نازک کرده با نمک فراوان و فلفل تند قرمز در شیشه می ریزیم در بلوچستان آب لیمو نمی ریزند اما در نقاط دیگر چون آفتاب تند ندارد بایدآب لیمو به ترشی اضاقه شود روزی یک بار شیشه را بهم بزنید یک ماه تا 40 روز ترشی آماده می شود .