من هیچی نمی گم ونمی دونم از حبیب آقای گل چه طوری تشکر کنم که این پست قشنگ را از آرشیو من این جوری نمایش داد.