هر وقت که بر می گردیم تهران ، از کنار کارخانه ی نورد لوله ی صفا رد می شویم ، کارخانه را نگاه می کنم و با خودم می گویم چند نفر اینجا مشغول کار شدند ؟ روزی و نان چند نفر از گردش چرخ این کارخانه بدست می آید ؟ اصلاً نرسیده به ساوه از قبل از پلیس راه ساوه همدان کارخانه دیده می شود.چه دل بزرگ و قوی دارد صاحب این کارخانه .

خدایا تمام کسانی را که برای پیشرفت این مملکت زحمت می کشند ، از انواع بلاها حفظ کن!