این گنجشک پشت پنجره ول کن نیست .نوکش را به شیشه می زند خودش را به شیشه می کوبد.

پرده را کشیده ام توی این خانه که شب وروزش چراغ روشن است و پرده کشیده نمی توانم برای پرندگان غذا بریزم.نمی توانم حیاط را ببینم . نمی توانم تخم گذاری قمری توی گلدان گل مینایم را ببینم.گلدان را در خانه قبلی جا گذاشتم تا با بقیه خانه تخریب شود.

 هنوز تخریب خانه تمام نشده نمی دانم کی دوباره ساخته می شود ؟

این گنجشک هم ول کن نیست ،این جا خانه ی مردم است پنجره اش کثیف می شود برو بعداً بیا خانه ی خودمان.