جلد کردن کتاب ودفتر اول مهر ماه حال وهوای خوشی داشت .دیدن کتابهای جلد شده وتمیز بعد از زحمات زیاد خستگی را از تن آدم در می آورد.البته آن موقع هم چند وقت یکبار یک روش جدیدی برای جلد کردن مد می شد مثلاً مدتی مد شده بود که برچسب شیشه مات کن را پشت جلد دفتر بچسبانند.ولی سرعت تکاملی لوازم التحریر وحالا به عنوان مثال:جلد دفتر آنقدر بالا رفته که از این هفته تا هفته ی بعد معلوم نیست چه مدل جدیدی دربیاید وصدالبته با چه قیمت جدیدی؟!

این سیر تکاملی جلد دفتر در یک سال اخیر(تا این لحظه) در خانه ی ماست: