به جز کارهای روزمره که با شروع سال تحصیلی کمی اضافه شده اند ، اتفاقاتی مانند قطع شدن اینترنت ، اسباب کشی مادر ، مهمان و مهمان بازی ،باز نشدن سایت آپلود ،مشغول بودن کامپیوتر به وسیله ی بقیه ی اعضای خانواده و فراموش کردن مطلبی که می خواستم بنویسم بعد از اینکه همه ی شرایط آماده شدنیشخند،باعث می شود دیر به دیر خدمتتان برسم.