سلام

جای همه خالی همدان خیلی خوش گذشت.من صبحانه خوردن در عباس آباد را خیلی دوست دارم.عباس آباد همدان

شکرتیغال

ادامه مطلب


یک عصر هم در روستای مهدی آباد مهمان بودیم .البته بیشتر شبیه آفت بودیم تا مهمان.

راستش را بخواهید محصول اصلیشان یونجه و شبدر بود .

محصولات مهدی آباد

محصولات مهدی آباد