چرا به نیلوفر آبی می گویند لاله آبی ؟وبه شقایق لاله؟

                                                          

نیلوفر آبی