بازهم دندان جدید در کنار دندان قدیمی بی جا درآمد این دفعه در دهان سپهر .

یکی نیست به این دندان های شیری بگه : وقت شما تمام شد نوبت دندان های جدید است، چرا بی خود هزینه روی دست ما می گذارید؟

به همکارهای حق التدریس هم تبریک می گویم که استخدام شدند .مخصوصاً آنهایی که باید با لیسانس ریاضی کاربردی بروند ابتدایی درس بدهند چون رشته شان به هنرستان کاردانش نمی خورد هرچند که در دوره حق التدریس شان هنرآموز موفقی بودند.ما رفتیم که شما بیایید.چشمک