این کادوی سپهر بود :

  خدایا شکر گویم تو را                 که همچون مادری دادی مرا

کادوی مینا هم یک نقاشی بود که داشت به من گل می داد و البته من را به مقداری که خوش حال شوم لاغر کشیده بود.

کادوی بابا شون را نمی گمنیشخند.