پیش نوشت: این انشاها را سپهر توی کلاس می نویسد وامکان هیچ گونه تقلبی نیست .

اگر من یک مخترع بودم چه چیزی را اختراع می کردم

اگر من یک مخترع بودم دوست داشتم یک ماشین زمان اختراع کنم تا انسان ها بتوانند اشتباهات گذشته را جبران کنند .البته این ماشین را دست هر کسی نمی توان داد. این اختراع ، اختراع سختی است .باید وسیله ای اختراع کنم که بر همه ی اتم ها ی بدن تاثیر بگذارد و آن را به حالت قبلی برگرداند.ژول ورن می گوید : هر مخترعی به اختراعی فکر کند یا خودش آن را می سازد یا مخترع دیگری .این اختراع باعث می شود هر کس در تصادف کشته شود هم قاتلش پیدا شود و هم خودش زنده شود.این کار به پلیس وپزشکان کمک می کند. ...

من ژنراتورهایی اختراع می کردم که هر انرژی که مصرف می شود با آن انرژی که همراه آن هدر می رفت را می گرفت و انرژی را جای دیگر استفاده می کرد. به امید آن روز