من که نمی توانم این کیف ها را با خودم حمل کنم.نمی دانم بچه ها چطور این کار را می کنند.تازه بعضی از کتاب و دفترهایشان را بیشتر روزهای هفته در مدرسه می گذارند.یعنی یک بچه ی بیست وپنج کیلویی کیفش باید چند کیلو باشد؟

مینا موقع برگشتن از مدرسه

سپهر موقع رفتن به مدرسه

وقتی کیف و کتاب اینها را می بینم یادم می افتد که پسرها یک کش کلفت(کش زیرشلواری )دور کتاب هایشان می بستند و یک خودکار ومداد هم زیر کش جاسازی می کردند یا توی جیبشان می گذاشتند.خودم یک کیف برزنتی داشتم که چند تا کتاب و دفتر توش جا می شد و هرگز اینقدر سنگین نبود.اصلا" تا دوره ی دانشجویی کتاب هایی به این اندازه بزرگ نداشتیم ، آنها را هم با خودمان حمل نمی کردیم.یک کلاسور یا ورق گیر بود با تعدادی ورق کلاسور که آخر ساعت صدای تق تقش را در می آوردیم تا استاد درس را تمام کند.