فردا بیست و هفتم فروردین است و روز آزمون استعدادهای درخشان .

سپهر دیروز می گفت اضطراب دارم و من در دلم لعنت می فرستادم به ... و می گفتم خب عادی دیگه ،باید یه کمی اضطراب داشته باشی .سپهر هم می گفت :چرا همه فکر می کنند من قبول می شوم ؟ گفتم :حتما" نمره هایت خوب است. گفت :یعنی تو نمی دانی ؟ گفتم: خودت که بهتر می دانی وضعت چه طوریه؟تازه ... و... را که یادت هست که مرحله ی اول قبول بودند ولی رد شدند.بازهم دردلم لعنت می فرستادم.

ادامه مطلب

 

 


بعد یاد این افتادم که به کل با این جور مدارس مخالف بوده ام و این که واقعا"محصولات مدارس خاص در زندگی عملی هم مثل زندگی علمی موفق بوده اند ؟

 یاد شهریه هایی که از مهد کودک تا حالا داده ایم و این که باز هم باید به نظام آموزشی کمک کنیم و یاد خصوصی سازی مدارس و یاد این که سپهر ومینا دلشان سینا و سنا می خواست !

بعد لازم دیدم که دل من هم کمی شور بزند  برای فردا و فرداهایول