راستش هنوز سفره ی هفت سین ما پهن است.چون سپهر دلش نمی خواست عید تمام شود. البته سبزه خشک شده است ولی آن قدر سین دارد که جای آن را بگیرد.سر آن فوتبالیست هم حسابی چمن سبز شده است.