استخر عباس آباد همدان

ادامه مطلب


چند روزی برای عید دیدنی به همدان رفتیم .وتا جایی که توانستیم ابلهاز فامیل دیدار کردیم.

روز آخر هم رفتیم بالای استخر (استخر عباس آباد )که از بادسرد گوشهایم درد گرفت.خوب شد که بچه ها از خواب بیدار نشدند با ما به گردش! بیایند.نمی دانم توی این عکس برف روی کوه ها وزمین خیس ،چقدر معلوم است؟ ولی ما که حسابی یخ زدیم .از چهار روزی که آنجا بودیم دو روزش بارانی وابری بود و باران توی شهر، روی کوه تبدیل به برف شده بود.

بله ، عید مال بچه هاست اگر تکالیف عیدعصبانی اجازه بدهند .از یک طرف پیک های آموزش وپرورش ،یک سری تکلیف آموزگار محترم (مینا پانزده صفحه فارسی و پنج صفحه انگلیسی  ،سپهر یک دفتر چهل برگ کامل)ویک سری تکلیف هم از طرف مدرسه هایشان داده شده بود .سپهر تست برای آمادگی کنکور تیزهوشان را هم در برنامه ی روزانه اش داشت! که بعضی از آن ها را با خودمان به همدان برده بودیم.

روز آخر مقداری سبزیجات صحرایی مثل گیلاقی و بابونه و... مربوط به اطراف همدان خریدیم که روش پخت بعضی از آنها را بعدا" می نویسم.البته آش را قبلا" نوشته ام اگر دوست داشتید به آرشیو مراجعه کنید.

توصیه می کنم برای رفتن به همدان عیدنوروز را انتخاب نکنید.