موضوع :زیباترین منظره ای که تاکنون دیده اید

                                  جاده ی طالقان

در راه شهر طالقان هستیم.صبح زود از تهران که شهری پر دود ودم است حرکت کردیم و به این جاده ی زیبا آمدیم.در این مکان گل ها مانند آدم هایی که صورتی زیبا دارند ولبخندی بر لب دارند هستند.به یک جای زیبا می رسیم وماشین را نگه می داریم .به طرف این مکان جنگل مانند با پای پیاده می رویم .گل ها ،درختان ،گیاهان وحشرات به ما خوش آمد می گویند.

ادامه ی مطلب


به یک نقطه در همان نزدیکی می نگرم ،زنبور عسل و گلی زیبا را می بینم.زنبور مانند بچه ای شیر خواره که دارد شیر مادر خود را می نوشد ، شهد گل را می مکد .ناگهان درختی زیبا که خیلی دورتر از جایی که مابودیم ،در پایین کوه قرار داشت ، نظرم را جلب می کند .درخت چنان پیر وتنومند بود و چنان پیچ وتابی داشت که انگار آستانه ای در بدو ورود به کوه وخروج از جنگل است. جلوتر می رویم.دو گاو را می بینیم .آن دو با این که هیکلی بزرگ داشتند ولی با تمام قدرت ،مانند کوهنوردانی بسیار ماهر در راهی بسیار باریک به سوی کوه می رفتند.

ما از تماشای این مناظر سیر نمی شدیم ولی چون باید به جاهای دیگر هم می رفتیم به ناچار از آن مکان زیبا دل کندیم و سوار ماشین شدیموبه راه خود ادامه دادیم.ولی.. ولی  هیچ وقت این مناظر زیبا از ذهنم پاک نخواهد شد.