بازی دلم خیلی چیزای خوب می خواد

اول چیزای بزرگ:

صلح وآرامش وامنیت در تمام دنیا (مخصوصا"کشور خودمان)

سلامتی وشادابی همه ی مردم (مخصوصا" آشنایان )

موفقیت علمی واخلاقی و ... جوانان

دوم چیزای دیگه:

سپهر یک مدرسه ی راهنمایی خوب برود.

سپهر ومینا در درس واخلاق موفق باشند.

همسرم تا جایی که دلش می خواهد در کارش پیشرفت کند.

مادرم سلامتی نسبی داشته باشد و درد و رنج نکشد.

موفقیت مریم.

خانه تکانی ام تمام شده باشد.

کاهش وزن نیشخند