این طرف موج شکن

این طرف هر روز تمیز می شود.

ادامه ی مطلب


آن طرف موج شکن!

نمی دانم چرا اینقدر با دریا نامهربانیم چرا اینقدر زباله کنار ساحل جمع می شود؟

توی زباله ها در فاصله ی چند متر سه تا سفره ماهی مرده بودند.این همه لباس کهنه کنار ساحل!