هفته ی پیش که تکالیف زبان مینا را توی کتاب زبانش می خواندم دیدم که معلم زبان نوشته

 one page Fan

Super songکتاب

perple/pink

مینا یک صفحه Fan را نوشته بود. (سه بار رفتم مدرسه گفتم با توجه تکالیف دیگر زبان و فارسی برای کلاس اولی ها یک صفحه زیاد است همه قبول کردند به جز خود معلم زبان وآخرش توی همان کتاب زبان نوشتند" مینا پشتکار زیادی دارد و...در صورت یادگیری نصف صفحه کافی است." ولی مینا باز هم همان یک صفحه را می نویسد فقط یاد گرفته درشت درشت بنویسد وفاصله بیشتری بدهد.وقتی دیدم دفترش درحال پر شدن است یک دفتر سه خط در قطع کوچکتر خریدم تایک صفحه اش اندازه ی...)

گفتم:خوب مینا این کتابه دیگه چیه ؟

بقیه در ادامه مطلب


مینا:وای مامان باید این را می خریدید تا من شعرش را حفظ می کردمناراحت

واین آغازی شد برای جستجوی ما

در اولین اقدام در همان کتاب زبان وجلوی اسم کتاب نوشتم  لطفا" محل تهیه ی کتاب را معرفی بفرمایید.(ظاهرا" دیده نشده بودوجوابی نگرفتم.)

به مینا گفتم از خانمتان بپرس کتاب را از کجا بخریم ،خانمشان گفته بودند: از کتاب فروشی ها.

یک هفته  بابا ومن سر کار بودیم از هر کتاب فروشی که می دیدیم سراغ می گرفتیم ابله،یک کتاب فروشی به همسرم گفته بود این کتاب را ...چاپ می کند که ایران را تحریم کرده ودیگر به ایران کتاب نمی فرستند.حالا یکی باید به مینا توضیح می داد یعنی چی و چرا؟

 تا اینکه دیشب بعد از اینکه باز هم اخمهای مینا خانم توی هم رفت که امروز چهار تا از بچه هاکتاب را خریده بودند، من باید این شعر را حفظ می کردم ،ناگهان یاد حرفهای خانم مدیرشان افتادم ما امسال برای زبان با موسسه ی...قراردادبسته ایم،بله رو به همسر گرامی کرده وگفتم :همانا کتاب در موسسه یافت می شود.مژه

  بابای مهربان امروز صبح به من زنگ زدند وخبر مسرت بخش خرید کتاب از موسسه ی ... را به من دادند.تازه cd هم دارد.هورا