هفته ی پیش کارنامه ی مینا را گرفتم.یک عالمه نوشته بود که جلوی همه اش نوشته بود در حد انتظار .(یاد ارزشیابی های سی امتیازی سابق، سابق،سابق خودم افتادم.من در اولین دوره ی دویست امتیازی متوقف شدمنیشخند)

توی جلسه ی اول سال معلمش گفت ارزشیابی توصیفی برای این است که بچه ها برای نمره درس نخوانند.واگر بیست نگرفتند ناراحت نشوند وپدر و مادرها دنبال بیست نباشند.

کسی به بچه ها گفته برای چی باید درس بخوانند؟ یا کی و چرا باید ناراحت شوند؟