سه روزاست که می خواهم برچسب یک ظرف استیل را بکنم .واقعا"که من از رو رفتم .آب سرد، آب گرم ،مایع ظرفشویی،وایتکس ،لکه بر ،پودر ماشین لباس شویی و...

قسمت کاغذی اش رفته ولی چسبش انگار نه انگار!حالا نمی دانم برچسب به آن بزرگی به چه درد می خورد؟

این دفعه که خواستم ظرف استیل بخرم اول اندازه ی مارکش را نگاه می کنم.راستش مارک این را هم نگاه کردم ولی جز این که "ژ" را با" zh" نوشته بود چیزی توجه ام را جلب نکرد.

بعدا" نوشت : برچسب با روغن مایع پاک شدتعجب