اگه از پست قبلی ناراحت شدید این پست را نخوانید .برای فشار خونتان ضرر دارد.

سپهر کلاس سوم بود و جزو درسهای فوق برنامه اش خط تحریری با خودکار هم بود.روز امتحان میان سال خط سرمشق مورد نظر را در ورقه نوشته و به معلم تحویل داده بود.امامعلم فرموده بودند که ورقه ات را روی سرمشق های قبلی گذاشته وکپی نموده ای.لازم به ذکر است سپهر ازگفتن یک کلمه دروغ هم عاجز بوده(حالا نمی دانم بعدا"چطور می خواهد در جامعه زندگی کندنگران) چه رسد به تقلب در امتحان و...

خلاصه برای بار دوم سرمشق را نوشته و به نزد معلم برده وایشان باز هم حرف قبلی را تکرار نمودند.ولی این بار تمام کلاس شهادت دادند که سپهر خودش سر مشق را از روی تابلو نوشته است وبالاخره معلم محترم قبول کردندونمره ی بیست (که زمان ما می گفتند مال ...است )را پای ورقه مرقوم نمودند.