بعد از مدتها که منتظر عکس وتبلیغات ضد سیگار بودیم چند روز پیش یک قفسه بسیار زیبا در مغازه سرکوچه دیدم که در آن سیگارها راچیده بودند .پرسیدم اسم این چیه؟این همان تبلیغات ضد سیگاره؟ گفتند :خود شرکتش داده.

امروز  بالاخره قوطی های ریه دار را دیدم که در یک ردیف از قفسه ی زیبا چیده شده بود . گفتند :حالا از این نوع سیگارها کمتر می خرند.