انگار هر وقت که برای مدتی از خانه بیرون می رویم برای این است که دلمان برای خانه تنگ شود وقدر خانه را بیشتر بدانیم .از مسافرت که بر می گردیم با بچه ها در را باز می کنیم ومی گوییم :"سلام خونه" وقتی برای خرید می رویم وطولانی می شود در را باز می کنیم ومی گوییم:" سلام خونه " هر روز که به دیدن مادرم می روم وبر می گردم توی دلم می گویم :"سلام خونه" به بعضی وبلاگ ها هم میشه سلام کرد ودلم برای بعضی ها تنگ می شود به آنها هم می گویم "سلام خونه"