این هفته های آخر ماه  هفته های جلسه ی اولیا است.دوشنبه رفتم مدرسه ی سپهر پنج شنبه مدرسه ی مینا .خوبه  با هم تداخل نداشتند هر چند پنج شنبه را بهم ریخت.بیچاره مادر هایی که خجالت زده از یک جلسه به جلسه ی دیگر می روندومی گویند جلسه ی اون یکی بچه ام بودم ومعمولا"معلم دومی می گوید عیب ندارد ولی جلسه ی ما مهم تر بود.جلسه ی پیش توی کلاس سپهر برادر دبیرستانی همکلاسی اش آمده بود وپدرش به کلاس برادر کوچکتر رفته بود.توی خانه هم بین بچه ها رقابت هست که مامان جلسه ی من را اول می رود . بگذریم از این که یکی هم باید باشد که بچه ها را توی خانه سرپرستی کند چون در دعوت نامه ها هم می نویسند که (مدرسه ی سپهر)از آوردن نورچشمی به مدرسه خودداری کنیدخنثی.(مدرسه ی مینا)لطفا"آز آوردن فرزندتان خوداری فرمایید.دانش آموزان راس ساعت باید مدرسه را ترک کنندخنثی. خلاصه جلسه رفتن هم احتیاج به مدیریت خانواده دارد.امیدوارم تا آخر سال هیچکدام از جلسه ها تداخل نداشته باشند چون من نمی دانم کدامشان را ترجیح بدهم.سوال