تشنگی خیلی فشار می آورد .آب می خوری فایده نداره ! هوا سرده چای می چسبه . کتری وقوری چای آماده روی اجاقه. ای بابا این هم که سرده !خوب گرمش می کنی .حالا داغه باید صبر کنی تاسرد بشه.منتظر

نتیجه ی اخلاقی :دیگربه من نگوید به جز آشپزی چیزی بنویس.