این دفعه لبو را نگینی خرد کرده رویش گلپر ونمک می ریزیم.به اندازه ی نمک  به آن شکر اضافه می کنیم.سرکه می ریزیم تارویش رابگیرد.این ترشی رادر اندازه کم درست کرده ودر یخچال نگهداری کنید.